شركت مسافربری لوان نور ::

مسیرها

سرویسهای روزانه ترمینال غرب ـ شرکت لوان نور

  مقصد زمان حركت توضيحات نوع اتوبوس
1
بیجار 07:00    
07:30    
08:00    
09:30    
10:30    
12:30    
15:00    
17:30    
19:30    
20:15    
2
دیوان دره 07:30    
09:30    
10:30    
12:30    
15:00    
17:30    
19:30    
20:15    
3 زنجان 06:45    
07:30    
08:30    
10:00    
12:00    
13:00    
14:00    
15:15    
16:15    
17:00    
17:30    
18:00    
18:30    
19:00    
19:30    
20:00    
20:30    
21:00    
21:30    
4
سقز 07:30    
09:30    
10:30    
12:30    
15:00    
17:30    
19:30    
20:15    
5
صومعه سرا 15:00    
6
قروه 07:00    
08:00    
7
قیدار 07:00    
08:00    
13:00    
14:00    
8
ماسال 07:15    
9
میاندوآب 16:30    
17:30    
18:30    
19:30    
20:30    

 

 

سرویسهایلوان نور ـ ترمینال جنوب

  مقصد زمان حركت توضيحات نوع اتوبوس
1 اصفهان 10:45    
12:30    
14:00    
15:30    
17:30    
19:30    
21:30    
22:30    
2 بروجرد 06:30    
07:30    
08:30    
10:30    
11:30    
12:30    
13:30    
14:30    
15:30    
16:30    
17:30    
18:30    
19:30    
20:30    
21:30    
3 بروجن 20:00    
4 بم 16:00    
5 بندرعباس 08:30    
11:00    
6 بیرجند 13:00    
14:15    
16:15    
7 تبریز 07:30    
09:30    
20:00    
21:00    
8 تربت حیدریه 14:30    
15:30    
16:30    
17:00    
17:30    
9 خرم آباد 13:30    
12:30    
20:00    
22:00    
10 درود 08:45    
11:00    
16:30    
19:30    
11 دهدشت 18:00    
12 شهرکرد 10:45    
15:30    
17:30    
19:30    
21:30    
13 شیراز 16:30    
18:00    
14 کرمان 16:00    
18:30    
15 مشهد 09:00    
11:00    
15:30    
17:30    
18:30    
16 نیریز 16:30    
17 یاسوج 16:30    
18:00